Baldwin Console Piano Pecan

Baldwin Console Piano Pecan

Other pianos you might like...